มาตรฐานด้านน้ำ

มาตรฐานด้านน้ำ

มาตรฐานด้านน้ำ

ในปัจจุบันมีมาตรฐานด้นน้ำในประเทศไทยมีอยู่หลายมาตรฐาน ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ซึ่งมาตรฐานที่ด้านน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับด้านอุปโภคและบริโภคในอาคาร และ บ้านเรือน เช่น

- มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
- มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม
- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง
- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานมักจะอ้างอิงจากมารฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก ดังนั้น ค่ามาตรฐานของแต่ละหน่วยงานจึงมีความใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
1 คุณภาพน้ำทางกายภาพ
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5
- ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 เอ็นทียู
- สี (Color) ต้องมีค่าไม่เกิน 15 หน่วย แพลทินัม-โคบอลต์
2 คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย(Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร
- ความกระด้าง (Hardness) ต้องมีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร
- ซัลเฟต (SO(2-)4) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- คลอไรด์ (Cl(-)) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ไนเตรท (NO3 as NO3) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร
- ฟลูออไรด์ (F(-)) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร
3 คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
- แมงกานีส (Mn) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
- ทองแดง (Cu) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
- สังกะสี(Zn) ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร
4 คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
- โครเมียม (Cr) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
- แคดเมียม (Cd) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร
- สารหนู (As) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
- ปรอท (Hg) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001มิลลิกรัม/ลิตร
5 คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย
- แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) ต้องตรวจไม่พบในตัวอย่าง100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- แบคทีเรียประเภทฟคัลโคลิฟอร์ม (Faecal coliform bacteria) ต้องตรวจไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ซึ่งในส่วนของมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตาม Link ดังนี้
- มาตรฐานคุณภาพการประปานครหลวง : https://www.mwa.co.th/download/prd01/tws/who2011.pdf
- มาตรฐานน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค : https://www.pwa.co.th/download/pwastandard50-1.pdf
- ประกาศเกณฑ์คุณภาพน้ำน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : http://www.oic.go.th/.../GENERAL/DATA0000/00000351.PDF

ในส่วนของบริการล้างถังเก็บน้ำของ เค-วิซ โซลูชั่น ให้บริการตรวจสอบค่า ความขุ่น และ ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ตามเกณฑ์ของการประปานครหลวง เพื่อสามารถวางแผนในการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บน้ำที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการจัดส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานกลางตรวจสอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม