งานล้างถังเก็บน้ำ : อาคารสำนักงาน นนทบุรี

งานล้างถังเก็บน้ำ : อาคารสำนักงาน นนทบุรี

งานล้างถังเก็บน้ำ : อาคารสำนักงาน นนทบุรี

ทำการล้างถังเก็บน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนและหลังการทำความสะอาด โดยเป็นการล้างตามวงรอบ ปีละ 1 ครั้ง ตามมารฐานของลูกค้า และ ของการประปา